ശതമാനംവ്യക്തമാക്കുന്നബാറുകള്കൂട്ടുന്നു ടെസ്റ്റ് ലീഡ്

ലോഹ ശ്രപ്നെല് സ്വിച്ച് (താഴികക്കുടം സ്നാപ്പ്) - മുകളിലെ സർക്യൂട്ട് എന്ന കീ കോൺടാക്റ്റ് ഭൗമോപരിതലത്തിന്റെ ശ്രപ്നെല് നടുക.
പ്രയോജനങ്ങൾ: എ) നല്ല കൈ തോന്നൽ, യൂണിഫോം ഫോഴ്സ്; ബി) ഓപ്പറേറ്റിങ് സമയത്ത് മൈന്പുലതൊര് വ്യക്തമായ ശബ്ദം കേൾക്കാം; സി) അത് ഇപ്പോഴും ഉയർന്ന തെംപെരതുരെ.എംവിരൊന്മെംത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!